Efektywnie zarządzaj

instrumentami finansowymi

Postaw na optymalizację portfela finansowego oraz sprawną obsługę szerokiej gamy instrumentów rynku kapitałowego, w tym:

akcje i prawa do akcji
obligacje skarbowe i komercyjne
instrumenty pochodne
fundusze inwestycyjne
certyfikaty inwestycyjne
bony skarbowe
weksle i waluty
jednostki uczestnictwa

PROMAK PORTFOLIO

skuteczność potwierdzona jakością

Zarządzanie portfelem wymaga sprawdzonych i nowoczesnych narzędzi inwestycyjnych. Zobacz, co zyskasz z PROMAK PORTFOLIO.

Kompleksowość

Pozwala na inwestowanie w bardzo zróżnicowane instrumenty finansowe.

Automatyzacja

Obsługuje masowy proces generowania zleceń dla wszystkich portfeli.

Współpraca

Współpraca z innymi systemami np. brokera czy depozytariusza.

Wydajność

Przyspiesza realizację procesu zarządzania portfelami inwestycyjnymi.

Bezpieczeństwo

Zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa realizowanych transakcji.

Wielowalutowość

Rozlicza transakcje zawarte na instrumentach w różnych walutach.

Poznaj możliwości

PROMAK PORTFOLIO

System wspiera firmy i instytucje prowadzące działalność inwestycyjną w oparciu o aktywa własne bądź powierzone do zarządzania.

Ze względu na szeroki zakres funkcjonalny przeznaczony jest dla towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych, departamentów biur maklerskich, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz innych firm i instytucji finansowych.

Umożliwia prowadzenie pełnej ewidencji portfeli klientów oraz wszystkich przeprowadzanych operacji (zarówno gotówkowych, jak i na papierach wartościowych).

Realizuje zadania związane z ewidencją dokonywanych transakcji, ich kontrolą i rozliczaniem.

Zyskaj pełną kontrolę nad inwestycjami

PROMAK PORTFOLIO dostarcza wszechstronnych narzędzi do zarządzania aktywami, dogłębnej analizy portfela i wsparcia procesów inwestycyjnych. Pozwala również na:

tworzenie strategii inwestycyjnych i zgodnych z nimi portfeli,

kontrolę zdefiniowanych przez użytkownika limitów inwestycyjnych,

wycenę portfeli, w tym zgodnie z metodami zdefiniowanymi przez użytkownika,

analizę rentowności portfeli oraz ich porównanie.

Buduj silne portfolio

inwestycyjne

PROMAK PORTFOLIO pozwala instytucjom na kompleksową obsługę portfeli inwestycyjnych w sposób elastyczny, wydajny i niezawodny. Poznaj funkcjonalności systemu.

Obsługa strategii

Definiowanie dowolnej liczby strategii inwestycyjnych obsługiwanych według określonych wytycznych w sposób zmierzający do osiągnięcia zadanego celu inwestycyjnego.

Tworzenie strategii modelowych dla portfeli inwestycyjnych.

Dynamiczne zarządzanie strukturą zawartości portfeli w oparciu o ich ceny rynkowe.

Zlecenia i transakcje

Automatyczna obsługa procesu generowania zleceń dla wszystkich portfeli w ramach określonej strategii.

Definiowanie sposobu realizacji zlecenia zapewniającego optymalne dostosowanie struktury portfela do strategii modelowej.

Tworzenie zleceń syntetycznych, składanie dyspozycji z wykorzystaniem odroczonej płatności oraz określanie sposobu agregowania i ich realizacji.

Kontrola limitów aktywów

Obsługa różnego rodzaju limitów zaangażowania wynikających z polityki inwestycyjnej oraz ograniczeń prawnych.

Definiowanie limitów zaangażowania dla wszystkich portfeli obsługiwanych w systemie na poziomie klientów i strategii oraz globalnie.

Kontrola limitów zaangażowania stanowi integralny element automatycznych procesów masowej i ręcznej obsługi zleceń na etapie pre i post transakcyjnym.

Zarządzanie opłatami

Dopasowanie opłat do zróżnicowanych wymagań klientów, tj. możliwość definiowania naliczanych od całkowitej wartości zarządzanych aktywów, jak również od przyrostu wartości.

Kalkulowanie opłat z góry lub z dołu, definiowanie okresów rozliczeniowych, wartości progowych, uzależnionych od stopy zwrotu z portfela.

Określenie sposobu pobierania opłat z uwzględnieniem ich odraczania, podziału na raty oraz częściowego lub całościowego anulowania.

Naliczanie podatku VAT.

Wyznaczanie stopy zwrotu z portfela

Zarządzanie oceną efektywności inwestycji, pozwalającej na porównanie osiągniętej stopy zwrotu z portfela do przyjętego wskaźnika referencyjnego, w tym:

wskaźnik inflacji,

indeks giełdowy,

cena instrumentu finansowego,

stopa procentowa.

Definiowanie indywidualnych wskaźników porównawczych opartych na standardowych lub wyliczanych wskaźnikach.

Funkcje informacyjne

Raportowanie wyceny portfeli na podstawie stawek rynkowych, metody memoriałowej oraz wg cen nabycia z możliwością ustalania metody rozchodu.

Dostęp do zaawansowanego modułu definiowania i generowania raportów oferującego dostęp do ponad 400 gotowych dokumentów.

Tworzenie i modyfikacja raportów w formatach: txt, html, plik aplikacji MS Office.

Zgodność z GIPS (ang. Global Investment Performance Standards), czyli Globalnymi Standardami Prezentacji Wyników.

Cash flow

Ewidencja informacji o bieżącym i planowanym cash-flow dla wybranego portfela na każdy dzień.

Przeglądanie zestawienia cash-flow, które obejmuje, m.in.:

wypłaty odsetek w kolejnych okresach odsetkowych,

wpływy wynikające z operacji wypłaty należności od instrumentów.

Uzyskanie spójnej informacji na temat transakcji automatycznie doliczanych do stanu rachunku.

Twój następny krok?

Napisz do nas.
Jako pierwszy otrzymasz najnowsze informacje o rozwoju systemów PROMAK.