System umożliwia zarządzanie inwestycjami z różnych kategorii instrumentów finansowych: akcje, prawa do akcji, certyfikaty inwestycyjne, obligacje skarbowe i komercyjne, bony skarbowe, instrumenty pochodne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, weksle i waluty. 

Informacje o systemie.

 

System PROMAK PORTFEL przeznaczony jest dla firm i instytucji prowadzących działalność inwestycyjną w oparciu o aktywa własne bądź powierzone do zarządzania. Ze względu na szeroki zakres funkcjonalny, predysponowany jest do zastosowania w towarzystwach funduszy inwestycyjnych, towarzystwach ubezpieczeniowych, wydziałów/departamentów biur maklerskich, które prowadzą usługi zarządzania portfelami papierów wartościowych klientów, powszechnych towarzystwach emerytalnych jak również innych firm i instytucji prowadzących działalność inwestycyjną w oparciu o aktywa własne bądź udostępnione do zarządzania.

 

PROMAK PORTFEL powstał w celu umożliwienia instytucjom finansowym kompleksowej realizacji ich zadań w sposób funkcjonalny, elastyczny i niezawodny.

 

System umożliwia prowadzenie pełnej ewidencji portfeli klientów oraz wszystkich przeprowadzanych operacji (zarówno gotówkowych, jak na papierach wartościowych). Oprogramowanie jest przygotowane do współpracy z innymi systemami informatycznymi, w tym z systemem informatycznym wybranego brokera/depozytariusza.

 

Funkcje zawarte w systemie pozwalają na realizację zadań związanych z ewidencją dokonywanych transakcji, ich kontrolą i rozliczaniem. Zakres funkcjonalny systemu pozwala w bardzo dużym stopniu ograniczyć pracochłonność związaną z przeprowadzaniem tego rodzaju operacji, oraz dostarcza informacji i możliwości niedostępnych bez zastosowania wyspecjalizowanego systemu informatycznego.

Funkcjonalność

Narzędzie do skutecznego inwestowania.

PROMAK PORTFEL stworzony został, aby zapewnić instytucjom finansowym kompleksową realizację ich zadań w sposób funkcjonalny, elastyczny, wydajny i niezawodny.

 • Obsługa strategii

  PROMAK PORTFEL umożliwia definiowanie dowolnej liczby strategii inwestycyjnych zarządzanych według określonych wytycznych w sposób zmierzający do osiągnięcia zadanego celu inwestycyjnego.

  Zarządzanie strategiami inwestycyjnymi umożliwia min. tworzenie strategii modelowych dla portfeli inwestycyjnych oraz dynamiczne zarządzanie strukturą zawartości tych portfeli w oparciu o ich ceny rynkowe.

   

 • Zlecenia i transakcje

  Rozbudowany moduł obsługi zleceń zapewnia masowy zautomatyzowany proces generowania zleceń dla wszystkich portfeli w ramach określonej strategii. Użytkownik może definiować sposób realizacji zlecenia zapewniający optymalne dopasowanie struktury portfela do strategii modelowej (dopasowanie do udziału określonego aktywa w portfelu, zwiększenie ekspozycji o określoną wartość procentową), tworzenie zleceń syntetycznych, składanie zleceń z wykorzystaniem odroczonej płatności oraz określenie sposobu agregowania i realizacji zleceń.

   

 • Zlecenia i transakcje

  Rozbudowany moduł obsługi zleceń zapewnia masowy zautomatyzowany proces generowania zleceń dla wszystkich portfeli w ramach określonej strategii. Użytkownik może definiować sposób realizacji zlecenia zapewniający optymalne dopasowanie struktury portfela do strategii modelowej (dopasowanie do udziału określonego aktywa w portfelu, zwiększenie ekspozycji o określoną wartość procentową), tworzenie zleceń syntetycznych, składanie zleceń z wykorzystaniem odroczonej płatności oraz określenie sposobu agregowania i realizacji zleceń.

   

 • Kontrola limitów zaangażowania aktywów

  W uzupełnieniu do funkcji obsługi zleceń, analizy oraz raportowania system oferuje szeroki zakres funkcji kontrolnych, zapewniając możliwość obsługi różnego rodzaju limitów zaangażowania wynikających z własnej polityki inwestycyjnej podmiotu zarządzającego oraz z ograniczeń prawnych. 

  Limity zaangażowania mogą być definiowane na poziomie portfeli, klientów, strategii oraz globalnie dla wszystkich portfeli obsługiwanych w systemie. Kontrola limitów zaangażowania stanowi integralny element automatycznych procesów masowej i ręcznej obsługi zleceń zarówno na etapie pre jak i post transakcyjnym.

 • Zarządzanie opłatami

  Opłaty za zarządzanie zapewniają maksymalną elastyczność w celu dopasowania do zróżnicowanych wymagań klientów dając możliwość definiowania opłat naliczanych od całkowitej wartości zarządzanych aktywów (opłaty od aktywów), jak również naliczanych od przyrostu wartości.

  Metody oferowane w systemie umożliwiają kalkulowanie opłat z góry lub z dołu, definiowanie okresów rozliczeniowych, wartości progowych, uzależnionych od stopy zwrotu z portfela i zawierające określone wskaźniki porównawcze (np. stopa inflacji, indeks WIG) oraz określenia sposobu pobierania opłat z uwzględnieniem ich odraczania, podziału na raty oraz częściowego lub całościowego anulowania oraz naliczania odpowiadającego podatku VAT.

   

 • Zarządzanie opłatami

  Opłaty za zarządzanie zapewniają maksymalną elastyczność w celu dopasowania do zróżnicowanych wymagań klientów dając możliwość definiowania opłat naliczanych od całkowitej wartości zarządzanych aktywów (opłaty od aktywów), jak również naliczanych od przyrostu wartości.

  Metody oferowane w systemie umożliwiają kalkulowanie opłat z góry lub z dołu, definiowanie okresów rozliczeniowych, wartości progowych, uzależnionych od stopy zwrotu z portfela i zawierające określone wskaźniki porównawcze (np. stopa inflacji, indeks WIG) oraz określenia sposobu pobierania opłat z uwzględnieniem ich odraczania, podziału na raty oraz częściowego lub całościowego anulowania oraz naliczania odpowiadającego podatku VAT.

   

 • Wyznaczanie stopy zwrotu z portfela

  Funkcja zarządzania oceną efektywności inwestycji wspiera porównaniu osiągniętej stopy zwrotu z portfela inwestycyjnego do przyjętego wskaźnika referencyjnego takiego jak wskaźnik inflacji, indeks giełdowy, cena instrumentu finansowego, stopa procentowa. System daje możliwość definiowania indywidualnych wskaźników porównawczych opartych na standardowych lub wyliczanych wskaźnikach.

   

   

 • Funkcje informacyjne

  PROMAK PORTFEL zapewnia raportowanie wyceny portfeli na podstawie cen rynkowych, metody memoriałowej oraz wg cen nabycia z możliwością ustalania metody rozchodu zgodnie z jedną z metod: FIFO, LIFO, średnia ważona czy HIFO.

  System posiada zaawansowany moduł definiowania i generowania raportów oferujący ponad 400 gotowych raportów.

  Użytkownicy mogą również definiować i dołączać swoje własne raporty do systemu poprzez modyfikowanie istniejących i tworzenie nowych. Jednocześnie nie są oni w żaden sposób ograniczeni ilością, formą lub zawartością raportów, które mogą być generowane w jednym z następujących formatów: plik tekstowy, html, plik aplikacji MS Office.

   

 • Funkcje informacyjne

  PROMAK PORTFEL zapewnia raportowanie wyceny portfeli na podstawie cen rynkowych, metody memoriałowej oraz wg cen nabycia z możliwością ustalania metody rozchodu zgodnie z jedną z metod: FIFO, LIFO, średnia ważona czy HIFO.

  System posiada zaawansowany moduł definiowania i generowania raportów oferujący ponad 400 gotowych raportów.

  Użytkownicy mogą również definiować i dołączać swoje własne raporty do systemu poprzez modyfikowanie istniejących i tworzenie nowych. Jednocześnie nie są oni w żaden sposób ograniczeni ilością, formą lub zawartością raportów, które mogą być generowane w jednym z następujących formatów: plik tekstowy, html, plik aplikacji MS Office.

   

 • Cash – flow

  PROMAK PORTFEL umożliwia ewidencję informacji o bieżącym i planowanym cash-flow w stanie wybranego portfela inwestycyjnego zarówno na dzień bieżący jak i dowolny dzień wstecz lub w przyszłości. 

  Zestawienie cash-flow obejmuje takie rodzaje planowanych zdarzeń jak: wypłaty odsetek w kolejnych okresach odsetkowych, wpływy wynikające z operacji wypłaty należności od instrumentów itd., a wykonane transakcje są automatycznie doliczane do stanu rachunku, pozwalając na uzyskanie spójnej informacji. 

   

 • Wsparcie zarządzania szeroką gamą instrumentów finansowych tworzących portfele inwestycyjne.

  PROMAK PORTFEL jest w pełni wielowalutowym systemem, który obsługuje różnorodne klasy aktywów z jednoczesną możliwością rozliczenia transakcji zawieranych na tych instrumentach we właściwych im walutach.

   

Chcesz wiedzieć więcej?

Wypełnij formularz lub skontaktuj się z ekspertem: +48 691 964 348

*Zazwyczaj odpowiadamy w ciągu 24 godzin