System zapewnia kompleksowe i wszechstronne wsparcie procesu obsługi klienta na każdym jego etapie począwszy od procesu sprzedaży usługi, dostarczając aktualnych informacji o klientach i ich aktywach, zleceniach czy procesowanych dokumentach.

Informacje o systemie.

Produkt zbudowany od podstaw w ścisłej współpracy z najlepszymi ekspertami z obszaru Wealth Management posiadającymi doskonałą wiedzę o uwarunkowaniach i specyfice rynku kapitałowego. 

 

Ułatwia komunikację poprzez dostarczanie czytelnej i atrakcyjnej graficznie informacji online o stanie rynku i portfelu klienta, aktywnych i wykonanych zleceniach oraz osiągniętych wynikach inwestycyjnych.

 

System PROMAK FD jest nieocenionym wsparciem dla doradcy, zawsze i wszędzie wspierając go w podtrzymywaniu relacji z klientem, przejmując na siebie obowiązek natychmiastowego dostarczania  aktualnej i kompletnej informacji z zastosowaniem wielowymiarowego podejścia, oraz automatyzując realizowane na zlecenie klienta czynności.

Funkcjonalność

Niezbędnik Doradcy klienta.

 

 • Zarządzanie klientem

  Podstawowy moduł systemu PROMAK FD odpowiedzialny za zarządzanie informacjami i podtrzymywanie relacji z klientem.

   

  Moduł pozwala na kompleksową obsługę umowy z klientem począwszy od rejestracji danych klienta, umowy oraz aktywów, poprzez ich aktualizację aż do generowania podpisanych dokumentów. 

  • Integralnym elementem gromadzenia wiedzy o kliencie jest ewidencja informacji pozwalającej na jego kompletną klasyfikację wg różnych kryteriów i profili, w tym badanie zgodności z regulacjami MiFID.
  • Wbudowane w funkcje mechanizmy pozwalają na natychmiastowe dobranie, najlepiej skorelowanych z profilami klienta, propozycji inwestycyjnych.
  • Wszystkie umowy zawarte z klientem dostępne są do wglądu w formie dokumentów.
 • Symulacja inwestycji

  Funkcja symulacji inwestycji służy do prezentacji klientowi projekcji inwestycji, na podstawie indywidualnego profilu klienta, wspierając proces sprzedaży usługi nowemu klientowi oraz stymulując aktywność inwestycyjną istniejącego klienta poprzez rozszerzenie skali inwestycji lub modyfikację aktualnie obowiązującej.

  Proces symulacji inwestycji realizowany jest w formie interaktywnych wykresów, gdzie parametrami wejściowymi są preferencje i oczekiwania klienta wyrażone w formie oczekiwanej stopy zwrotu, okresu inwestycji, kwocie początkowej inwestycji, wysokości wpłat i wypłat czy poziomu akceptowalnego ryzyka, prezentujących prognozę wyników najlepiej dopasowanych strategii inwestycyjnych wraz z estymowaną wartością inwestycji.

   

  Każdorazowa zmiana wartości jakiegokolwiek parametru wejściowego powoduje adekwatną aktualizację wartości estymowanych i samego wykresu. Dodatkowo moduł umożliwia porównanie rentowności proponowanej strategii inwestycyjnej z benchmarkami lub alternatywnymi strategiami inwestycyjnymi we wskazanym okresie i dla wskazanych przez klienta kwot inwestycji. System prezentuje udziału poszczególnych kategorii aktywów w wybranej strategii inwestycyjnej.

   

  Sporządzone estymacje i wyliczenia mogą zostać niezwłocznie przekazane na adres e-mail klienta.

 • Symulacja inwestycji

  Funkcja symulacji inwestycji służy do prezentacji klientowi projekcji inwestycji, na podstawie indywidualnego profilu klienta, wspierając proces sprzedaży usługi nowemu klientowi oraz stymulując aktywność inwestycyjną istniejącego klienta poprzez rozszerzenie skali inwestycji lub modyfikację aktualnie obowiązującej.

  Proces symulacji inwestycji realizowany jest w formie interaktywnych wykresów, gdzie parametrami wejściowymi są preferencje i oczekiwania klienta wyrażone w formie oczekiwanej stopy zwrotu, okresu inwestycji, kwocie początkowej inwestycji, wysokości wpłat i wypłat czy poziomu akceptowalnego ryzyka, prezentujących prognozę wyników najlepiej dopasowanych strategii inwestycyjnych wraz z estymowaną wartością inwestycji.

   

  Każdorazowa zmiana wartości jakiegokolwiek parametru wejściowego powoduje adekwatną aktualizację wartości estymowanych i samego wykresu. Dodatkowo moduł umożliwia porównanie rentowności proponowanej strategii inwestycyjnej z benchmarkami lub alternatywnymi strategiami inwestycyjnymi we wskazanym okresie i dla wskazanych przez klienta kwot inwestycji. System prezentuje udziału poszczególnych kategorii aktywów w wybranej strategii inwestycyjnej.

   

  Sporządzone estymacje i wyliczenia mogą zostać niezwłocznie przekazane na adres e-mail klienta.

 • Analiza majątku

  Funkcja analizy majątku zapewnia prezentację aktualnej struktury portfela klienta oraz rentowności zrealizowanych inwestycji.

  Prezentacja struktury portfela klienta dostępna jest poprzez prezentację informacji o:

   

  • Stanie, wycenie i strukturze wszystkich portfeli klienta w formule top-down
  • Historii zrealizowanych transakcji
  • Zestawieniu pobranych prowizji i opłat

   

  Cechą wyróżniającą jest prezentacja stanu aktywów wyceny i rentowności portfela realizowany w formie graficznej, pozwalającej na lepsze zobrazowanie i dynamiczną dekompozycję zagregowanej wartości portfela do poszczególnych składowych. W ramach graficznej wizualizacji danych prezentowane są wskaźniki dopasowania portfela klienta do dowolnie wybranej strategii inwestycyjnej lub benchmarku.

   

  Historia zrealizowanych transakcji dokumentuje sposób realizacji strategii inwestycyjnej a zestawienie pobranych prowizji i opłat stanowi jednoznaczne koszty ponoszone przez klienta.

 • Obsługa inwestycji

  System domyślnie wskazuje doradcy wynikające ze strategii inwestycyjnej i możliwe do zrealizowania dyspozycje umożliwiając jednocześnie złożenie każdej innej dyspozycji, wynikającej z decyzji klienta.

  W ramach obsługi inwestycji klienta system wspiera doradcę w zakresie:

   

  • Obsługi strategii inwestycyjnych
  • Obsługi rekomendacji inwestycyjnych
  • Obsługi zleceń

   

  Funkcja zapewnia obsługę przyjęcia dyspozycji, jej autoryzację przez klienta poprzez złożenie podpisu, automatyczne przekazanie do realizacji oraz przekazanie klientowi dokumentów potwierdzających dyspozycję lub ich wysłanie na adres e-mail.

 • Obsługa inwestycji

  System domyślnie wskazuje doradcy wynikające ze strategii inwestycyjnej i możliwe do zrealizowania dyspozycje umożliwiając jednocześnie złożenie każdej innej dyspozycji, wynikającej z decyzji klienta.

  W ramach obsługi inwestycji klienta system wspiera doradcę w zakresie:

   

  • Obsługi strategii inwestycyjnych
  • Obsługi rekomendacji inwestycyjnych
  • Obsługi zleceń

   

  Funkcja zapewnia obsługę przyjęcia dyspozycji, jej autoryzację przez klienta poprzez złożenie podpisu, automatyczne przekazanie do realizacji oraz przekazanie klientowi dokumentów potwierdzających dyspozycję lub ich wysłanie na adres e-mail.

 • Powiadomienia

  W ramach modułu Doradca uzyskuje wsparcie w zakresie zautomatyzowanego udostępniania informacji o wygenerowanych dokumentach dotyczących jego klientów, zdarzeniach występujących w portfelu klienta, konieczności wykonania określonych aktywności.

  Moduł zapewnia automatyzację czynności związanych z komunikacją z klientem poprzez prowadzenie indywidualnego terminarza Doradcy ewidencjonującego i kontrolującego informacje o sprawach „do załatwienia” z klientem, historią kontaktów, przekazywanych rekomendacjach i analizach czy realizowanych procesach sprzedażowych.

 • Stos technologiczny

  System PROMAK FD jest dostępny w środowisku przeglądarek internetowych komputerów oraz tabletów pracujących pod kontrolą systemów iOS, Android i Windows. 

   

  Ponadto system wykorzystuje elementy interfejsu dostosowane do pracy w trybie dotykowym, umożliwiając jego optymalne wykorzystanie na urządzeniach z ekranem dotykowym. 

  Odseparowanie warstwy prezentacji pozwala na zwiększenie sprawności i efektywności działania systemu będącego w pełni prawdziwą i w pełni wydajną aplikacją webową, wykonaną zgodnie z najnowszymi trendami zapewniając jednocześnie wysokie bezpieczeństwo i poufność wymiany danych w oparciu  o protokół OAuth 2.0.

   

  Rozwiązanie opracowane zostało z użyciem lekkich interfejsów Rest API a sama warstwa wizualna została wykonana w HTML5 i frameworku AngularJS, pozwalając na znaczną optymalizację prezentowanej zawartości. 

 • Stos technologiczny

  System PROMAK FD jest dostępny w środowisku przeglądarek internetowych komputerów oraz tabletów pracujących pod kontrolą systemów iOS, Android i Windows. 

   

  Ponadto system wykorzystuje elementy interfejsu dostosowane do pracy w trybie dotykowym, umożliwiając jego optymalne wykorzystanie na urządzeniach z ekranem dotykowym. 

  Odseparowanie warstwy prezentacji pozwala na zwiększenie sprawności i efektywności działania systemu będącego w pełni prawdziwą i w pełni wydajną aplikacją webową, wykonaną zgodnie z najnowszymi trendami zapewniając jednocześnie wysokie bezpieczeństwo i poufność wymiany danych w oparciu  o protokół OAuth 2.0.

   

  Rozwiązanie opracowane zostało z użyciem lekkich interfejsów Rest API a sama warstwa wizualna została wykonana w HTML5 i frameworku AngularJS, pozwalając na znaczną optymalizację prezentowanej zawartości. 

 • PROMAK FD organizuje pracę Doradcy.

  Porządkuje realizację czynności wynikających z aktualnego stanu przebiegu procesu pozyskania i obsługi klienta, jak również inicjowanych w wyniku aktywności Doradcy oraz automatyzuje proces korespondencji z klientem.

   

  Zapewnia łatwe dostosowanie do zmieniających się potrzeb klientów dzięki użyciu otwartej i podatnej na zmiany architektury.

   

  Łatwo integruje istniejące rozwiązania informatyczne dostarczając wszystkich informacji o kliencie oraz zapewniając niezawodne i efektywne realizowanie jego dyspozycji. 

   

  Całość realizowanych operacji i informacji wymienianych z klientem podlega ewidencjonowaniu, zapewniając pełną kontrolę i utrzymanie wymaganego poziomu zgodności. 

 • Co wyróżnia PROMAK MATE?

   

  PROMAK MATE zapewnia łatwą aktualizację i integrację z innymi rozwiązaniami w obszarze digitalizacji usług inwestycyjnych. Jest także otwarty na rozwój, dzięki czemu wykorzystanie portfeli tworzonych w oparciu o AI i machine learning czy elastyczne rozszerzanie zakresu danych służących do budowania profilu inwestycyjnego — to wyzwania, którym PROMAK MATE jest w stanie sprostać.

   

  Digitalizacja.

  Zwiększa dostępność usługi dla szerszej niż kiedykolwiek grupy inwestorów, którzy mogą swoje inwestycje realizować w pełni online.

   

  Automatyzacja.

  Usprawnia cały procesu doradztwa inwestycyjnego, zarówno po stronie banku, jak i klienta.

   

  Wiarygodność.

  Realizuje wszystkie postulaty wynikające z zaleceń i rekomendacji instytucji nadzorujących. Zapewnia dostęp do kompletu informacji nt. algorytmów i zasad ich działania.

   

  Intuicyjność.

  Zapewnia łatwość użycia i komfort pracy, dzięki zastosowaniu nowoczesnego designu oraz weryfikacji UX na każdym etapie projektowania.

   

  Elastyczność.

  Umożliwia łatwe i szybkie dostosowywanie do nowych potrzeb i oczekiwań, co pozwala na zwiększenie efektywność działania nie tylko dziś, ale i w przyszłości.

   

  Skalowalność.

  Może zostać dopasowany do skali prowadzonej działalności zarówno pod względem liczby inwestorów, miar adekwatności, jak i zakresu rekomendowanych instrumentów finansowych.

   

  Dostępność.

  Pozwala na nieograniczone korzystanie z systemu na wszystkich urządzeniach — od tych typu desktop po smartfona z systemem Android lub iOS.

   

  Bezpieczeństwo.

  Zapewnia wysoki poziom niezawodności i bezpieczeństwa, który został potwierdzony niezbędnymi testami.

   

  Nowoczesność.

  Umożliwia łatwą integrację z innymi systemami oraz szybkie udostępnianie klientom w ramach istniejących rozwiązań front end.

   

   

Chcesz wiedzieć więcej?

Wypełnij formularz lub skontaktuj się z ekspertem: +48 691 964 348

*Zazwyczaj odpowiadamy w ciągu 24 godzin